Når familier, børn og unge har brug for nye måder at være sammen på.

Børn, unge og familier

Alle børn har ret til at vokse op med de samme muligheder som deres jævnaldrende – uanset hvor de kommer fra, hvem deres forældre er eller hvilke udfordringer de står overfor. Professionel familiebehandling eller en dygtigkontaktperson kan være med til at give udsatte børn og deres familier en bedre fremtid.familiebehandling

Indsatser i familier og hos børn og unge skal sikre, at barnet/den unge får de bedst mulige opvækstvilkår, så de på trods at deres egne eller forældres vanskeligheder kan opnå de samme muligheder for udvikling, udfoldelse og sundhed som deres jævnaldrende.

En familie er en helhed, en enhed bestående af flere delelementer, som alle påvirker hinanden – både positivt og negativt. Vores kontaktpersoner og familiebehandlere kan hjælpe med at skabe forståelse og accept af både sig selv og omgivelserne. Vi giver familiemedlemmerne nye perspektiver, og hjælper dem til at se forbi deres egne behov, og se både de andres behov og de fælles behov, der er i familien.

Mine behov – Dine behov – Vores behov

Ved at se og forstå hinandens og de fælles behov der er, skabes der grobund for at indarbejde nye måder at være familie på. Med vores familiebehandling giver vi familien nye redskaber til at kommunikere og være sammen på, så der skabes et fælles grundlag for at komme videre, som alle kan acceptere.

Læs mere om de ydelser vi tilbyder i vores Ydelseskatalog.

Søger du mere viden om udsatte børn, unge og familier?

Så læs mere hos Børns Vilkår,

eller på Socialstyrelsens hjemmeside

En indsats i hjemmet enten i form af familiebehandling eller en fast kontaktperson er langt mindre indgribende end en anbringelse. Målet med indsatsen er altid at mindske intensiteten i indsatsen på passende vis over tid, så barnet, den unge og familien til sidst kan klare sig uden ekstern støtte og hjælp.

Med en fleksibel indsats tilpasset de konkrete behov der er hos barnet, den unge og/eller familien, hvor arbejdstider og weekend ikke har nogen betydning for, hvornår hjælpen er der, eller for hvornår telefonen bliver taget, vil vise sig at være meget effektiv og ramme netop dér, hvor der er brug for det.

Vi matcher medarbejderens faglige kompetencer, kulturelle forståelse og sproglige kompetencer til den konkrete opgave.

”Diagnoser er kasser som vi har konstrueret…
Hvis man har de og de symptomer og føler de og de ting,
så får man diagnosen – men man bliver jo ikke et andet menneske…
De her diagnoser er arbejdsredskaber, og ikke noget,
som beskriver de mennesker, der har fået dem”

– Anders Lund Madsen

 

At se diagnoser som arbejdsredskaber betyder, at man ser dem som noget der kan arbejdes med. Diagnoser kan føre en række udfordringer og funktionsnedsættelser med sig, men det er ikke noget man bare skal acceptere og lade være styrende. Man kan finde hensigtsmæssige måder at agere på, som gør hverdagen lettere. Man kan arbejde med udfordringerne. Man kan mindske dem.

Vi hjælper forældre til at forstå de diagnoser deres børn har, og hvilke udfordringer der kan følge med. Vi giver dem konkrete redskaber til at mindske de funktionsnedsættelser som en diagnose kan medføre i form af strukturer, rytmer og hensigtsmæssig kommunikation. Vi hjælper dem til at bruge redskaberne naturligt i hverdagen, så diagnoserne og de heraf følgende udfordringer kommer til at fylde meget mindre for hele familien.

Vi hjælper børnene til at forstå deres forældres diagnose og de funktionsnedsættelser der følger med. De får hjælp til at forstå hvorfor mor ofte er så træt, hvorfor far ikke kan håndtere når planerne bliver ændret i sidste øjeblik, og hvorfor der er visse ting som de bare gør lidt anderledes end andre familier.

Vi arbejder 100 % fleksibelt.

 

Det betyder, at vi tilrettelægger hele indsatsen efter den konkrete opgave og handleplan. Vi matcher opgaven med den bedst kvalificerede medarbejder, og vælger metode alt efter de udfordringer og opgaver der ligger i sagen. Vi har ingen øvre eller nedre arbejdstid, men arbejder når der er brug for det – også efter kl. 16 og også i weekenden.

Nøgleord

 

  • Fleksibilitet
  • Ligeværd
  • Gennemsigtighed
  • Samarbejde

Ring til os PÅ

8161 8810

SEND OS EN E-MAIL PÅ

kontakt@socialinklusion.dk