Bostøtte efter SEL §85

Aktiv livsudfoldelse & inklusion

Center for Social Inklusion tilbyder socialpædagogisk bostøtte, jf. SEL §85. Indsatsen tager sigte på at den enkelte kan forbedre sine psykiske, fysiske eller sociale funktioner, samt oparbejde nye kompetencer og ressourcer. Formålet med bostøtten er at give borgeren mulighed for at udvikle sine kompetencer og ressourcer gennem målrettede og understøttende forløb. Derved opnås en så høj grad af selvstændighed som muligt. Samtidig sigtes efter at borgeren bliver bedre inkluderet i sit lokalsamfund, til værdi for den enkelte borger.

  • Bostøtte efter SEL §85

  • Skræddersyede løsninger

  • Fokus på selvhjulpenhed og inklusion

  • Anerkendende tilgang

  • Indsatsen kan suppleres med andre ydelser

  • Statusrapporter og opfølgning

Nogle borgere har så betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne, at de reelt ikke har mulighed for at tage vare på egne interesser. Her er formålet med bostøtten også at yde særlig hjælp, så borgeren kan opnå og fastholde egen identitet. Herudover sigter vi efter at opnå en så aktiv livsudfoldelse som muligt. Dette gælder også, når borgeren skal have støtte ved ophold uden for hjemmet.

 

Indholdet af bostøtten

Indholdet af bostøtte-indsatsen fastlægges med udgangspunkt i de indsatsformål og -mål der er for borgeren. I dialog og i samarbejde med borgerens sagsbehandler, fastlægges konkrete delmål for arbejdet. Disse delmål tager udgangspunkt i borgerens ønsker, samt i de overordnede indsatsmål. Indholdet af bostøtten tages jævnligt op til revurdering, hvor den bedste vej for borgeren evalueres. I det daglige arbejde tages der altid udgangspunkt i den konkrete borger, og der benyttes en anerkendende tilgang, hvor borgeren ses som et menneske med egne kompetencer og ressourcer.

Bostøtten kan suppleres med personlig hjælp, praktiske opgaver i hjemmet, samt støtte til madordning, jf. SEL §83. Den kan også kombineres med mentorstøtte, jf. LAB §31B.

 

Opfølgning

Som opfølgning på bostøtten udarbejder Center for Social Inklusion periodiske statusrapporter efter aftale med sagsbehandleren. Der kan her tages udgangspunkt i såvel myndighedens som Center for Social Inklusions skabeloner herfor. Derudover aftales opfølgningsmøder med sagsbehandler efter behov, så mål, indsats og timetal kan genvurderes. Center for Social Inklusion holder naturligvis til enhver tid sagsbehandleren orienteret om forløbet og indsatsen.